Fakta om gylleforsuring

Fakta om gylleforsuring

Forsuring nedsætter udslippet af ammoniak kraftigt.

Forsuring giver mulighed for slangeudlægning af gylle på græsarealer, hvilket sparer nedfældning og dermed mindre skader på græsset.

Fra 1. august 2012 skal kunder med Infarm staldforsurings-anlæg ikke etablere flydelag/overdækning på lager, dog med enkelt undtagelser - specielle naturområder og bebyggelse.                                                                   
 
             
Mindre udslip af ammoniak

Forsuring nedsætter udslippet af ammoniak med:

70% fra svinestalde
50% fra kvægstalde
50% fra lagerbeholderen
65% under slangeudlægning af gyllen i marken
 

Andre grunde:
Der er faktisk mange andre gode grunde til at vælge forsuring. Forsuring af gyllen er en helhedsløsning der reducerer udslippet af ammoniak, under hensyntagen til en lang række andre forhold:

Mindre udslip af drivhusgasser
Forsuring hæmmer de metan dannende bakterier. Der slipper derfor betydelig mindre drivhusgasser ud fra gyllen.

Bedre dyrevelfærd
Da udslippet af ammoniak reduceres så kraftigt kan man fortsat anvende drænede gulve, hvilket giver bedre dyrevelfærd.
Desuden reduceres koncentrationen af ammoniak i staldluften kraftigt. Ammoniak er især aggressiv overfor slimhinder og luftveje.

Bedre arbejdsmiljø
Mindre ammoniak i staldluften er en stor fordel for arbejdsmiljøet. Høje koncentrationer af ammoniak i staldluften er skadelig for mennesker og mærkes især på luftvejene.

Øget kvælstof og fuld svovlforsyning i marken
Den ammoniak der ikke slipper ud af gyllen, forbliver i gyllen i form af ammonium kvælstof, som er plantetilgængelig. Man sparer altså naturen for en kvælstofbelastning, mens man får ekstra kvælstof på sine marker. Da der bruges svovlsyre i processen er der desuden fuld svovlforsyning i marken.

Fuldautomatisk gyllehåndtering
Der skal aldrig mere trækkes propper og sluses gylle ud. Anlægget klarer al gyllehåndtering imellem stald og lager automatisk.

Ingen tank flydelag/overdækning
Når der anvendes staldforsuring med et Infarm anlægskal der ikke etableres flydelag/overdækning, dog under hensyntagen til de stadig gældende regler i henhold til bebyggelse og beskyttede naturtyper.