Spørgsmål og svar
Vi har samlet nogle af de spørgsmål i forbindelse med forsuing af gylle, vi ofte støder på, og vi har besvaret dem herunder.
Har du også spørgsmål til os, er du velkommen til at tage kontakt.
Klik her

Er der andre leverandører af gylleforsuringsanlæg?

Der hersker desværre noget forvirring om gylleforsuringsanlæg.

Infarms anlæg forsurer den gylle der står i stalden og reducerer dermed udslippet af ammoniak (kvælstof) fra både stald, lager og mark. Andre anlæg reducerer kun udslippet fra marken, såsom SyreN og tankforsuring.

Infarms NH4+ staldforsuringsanlæg er det ene af to gylleforsuringsanlæg som har en dokumenteret virkning på udslippet af ammoniak og som derfor er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Infarms anlæg er som det eneste staldforsuringsanlæg godkendt som udbringningsteknik, dvs. godkendt til udbringning af gyllen på græs med slanger istedet for nedfældning.

Vi har allerede en eksisterende stald. Kan jeres produkt implementeres i den?

Vores erfaring er at gyllesystemerne i 80 % af de eksisterende stalde kan ombygges til forsuring. I forhold til kravene til ammoniakreduktion ved udvidelse af besætningen, vil det ofte kun være nødvendig at etablere forsuring på nybyggeriet og en del af det eksisterende staldanlæg.

Hvor meget reduceres ammoniakfordampningen fra en stald?

70% ved svin (kilde: Miljøstyrelsens BAT blad Svovlsyrebehandling af gyllen i svinestalde) 50% ved kvæg (kilde: Miljøstyrelsens BAT blad Svovlsyrebehandling af kvægstalde)


Hvor meget ekstra arbejde får jeg af at vælge jeres anlæg?

I forhold til traditionelle gylleanlæg består det ekstra arbejde i at kontrollere pH samt restlager af svovlsyre. Dette sker ved en enkelt aflæsning på styreskærmen. Udslusning af gylle sker automatisk, der skal således ikke løftes propper, hvilket kan medføre væsentlige tidsbesparelser!

Lugter det unødvendigt i stalden når stalden tømmes og fyldes med pH-reguleret gylle igen?

Nej. Det er ikke en fuldstændig tømning af gyllerørene, da det vil resultere i gylleventilation. Den luft som pumpes tilbage i stalden er den samme luft som i forvejen er i stalden.

Giver pH-reguleret gylle et øget behov for tilførsel af jordbrugskalk?

Teoretisk set øges behovet for tilførsel af jordbrugskalk, men i praksis er behovet marginalt.

Hvad er udnyttelsen af kvælstof i pH-reguleret gylle?

Markforsøg dokumenterer at udnyttelsen af pH-reguleret gylle er:
 

Kan betonen holde?

CtO, Cementfabrikkernes tekniske oplysningskontor har forestået omfattende undersøgelser af forsuret gylles påvirkning af forskellige betonkvaliteter. Konklusionen for nybyggeri er at ved brug af gængse betonkvaliteter tilsat 15% flyveaske forventes der ikke holdbarhedsmæssige problemer over en 25 års tidshorisont. For eksisterende staldanlæg forventes der heller ikke at indebære nogen væsentlig risiko at ombygge til forsuret gylle, forudsat at betonen i øvrigt opfylder kravene i de relevante miljøklasser.

CtO's anbefalinger kan downloades (Dokument produceret af Aalborg Portland) her: "Anbefaling til valg af betonkvalitet til gylleanlæg til forsuret gylle".

Er svovlbrinte (H2S) et problem i pH-reguleret gylle?

Svovlbrinte forekommer fortrinsvis i stillestående gylle. I tilfælde hvor gyllen pH-reguleres transporteres den dels ud af stalden og dels pumpes den ind i stalden igen, hvorfor betingelserne for forekomst af svovlbrinte ikke er til stede. Svovlbrinte fremkommer ikke i gylle som dagligt er i bevægelse.

Kan andre syrer anvendes forsvarligt til forsuring af gylle?

Det kræver viden og erfaring

Ved ukyndig tilsætning af svovlsyre:
Kuldioxid niveau vokser ukontrollabelt, hvormed gyllen overgår på skumform !
Der kan dannes C2H6S [Dimethylsulfid], der lugter yderst ubehageligt, samt reducerer syrens effekt
Utilstrækkelig beluftning, hvorved der kan dannes H2S [Svovlbrinte]

Ved brug af salpetersyre:

Ødelæggende ætsning (tæring) af jern ved brug af salpetersyre
Syren er kraftigt iltende, og det høje indhold af organiske materiale i gylle betyder typisk:
Ca. 1/3 af syren går til dannelse af kræftfremkaldende nitrøse gasser [NO2]
Salpetersyre er typisk 3 gange dyrere end svovlsyre: Det leveres bl.a kun i lavere koncentration (66%) og dermed øget mængde, kørsel mv.

Følgende syrer er ligeledes ikke anvendelige:

HCL [Saltsyre], H3PO4 [Fosforsyre], CH3COOH [Eddikesyre], HCOOH [Myresyre], CH3CH2COOH [Propionsyre]

Enten er de uden effekt, skadelige for inventar eller tilfører gyllen (marken) uønsket Klor eller Fosfor

Hvad er et flydelag?

Et flydelag er et naturligt dannet lag ovenpå gyllen i gyllebeholderen, som reducerer udslippet af ammoniak. Loven kræver at der etableres flydelag på gyllen, dette gælder dog ikke for gylle der er blevet behandlet med et Infarm staldforsuringsanlæg.

Jeg har hørt rygter om, at jeres produkt reducerer lugtgener - passer det?

Forsuring af gyllen har primært til formål at reducere ammoniakfordampningen. Den samlede lugt fra en svinestald er imidlertid et kompleks af mere end 200 forskellige lugtstoffer. Selv om ammoniakken fjernes med min. 70% og i mange tilfælde over 90% vil der ikke kunne registreres ændringer i den samlede lugt fra stalden.